Regulamin

Art. I: Zakres obowiązywania

 1. Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania serwisu Odlotek.pl.
 2. Poprzez korzystanie z serwisu Odlotek.pl i/lub jego usług Użytkownik wyraża pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza także akceptację postanowień Polityki Prywatności.

Art. II: Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu jest firma Riveline Corporation z siedzibą na Wyspach Marshalla.
 2. Internetowy serwis Odlotek.pl w dalszej części niniejszego regulaminu określany jest jako serwis.
 3. Serwis oświadcza, że prawem właściwym dla serwisu jest prawo Wysp Marshalla.
 4. Serwis służy do organizowania losowań towarów i usług oferowanych przez partnerów Riveline Corporation.
 5. Serwis oświadcza, że żadne osoby, które są pracownikami Riveline Corporation lub też uczestniczyły i uczestniczą w tworzeniu mechanizmów serwisu, nie mają prawa uczestniczyć w organizowanych losowaniach.
 6. Serwis oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby działanie serwisu było całkowicie bezawaryjne, jednakże nie bierze odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu spowodowaną awarią urządzeń i systemów sieciowych.
 7. Serwis nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty punktowe wynikłe z awarii lub błędnego funkcjonowania sprzętu, za pomocą którego Użytkownicy łączą się z serwisem.
 8. Serwis oświadcza, że w rozumieniu niniejszego regulaminu każda osoba uzyskująca w jakikolwiek sposób dostęp do serwisu jest jego Użytkownikiem.
 9. Serwis oświadcza, że nie ogranicza w żaden sposób dostępu do serwisu osobom, które nie łamią postanowień niniejszego regulaminu. Serwis jednocześnie oświadcza, że ma pełne prawo zablokować w dowolny sposób i na dowolny okres dostęp do serwisu osobom, których zachowania są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również wyciągnięcia wobec takich Użytkowników innych konsekwencji, jakie dopuszcza prawo.

Art. III: Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownikami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby niepełnoletnie, które otrzymały zgodę na rejestrację w serwisie od swoich opiekunów prawnych.
 2. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: nazwę Użytkownika, hasło oraz adres e-mail. Niemożliwe jest zarejestrowanie dwóch lub więcej kont przy wykorzystaniu tego samego adresu e-mail.
 3. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika. Niniejsza nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. W trakcie rejestracji należy podać również hasło dostępowe do serwisu. Hasło jest tajnym ciągiem znaków, którego Użytkownik nie powinien udostępniać w żaden sposób innym osobom.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie hasła innym osobom, w tym również za działania w serwisie osób, którym hasło Użytkownik udostępnił.
 6. Serwis dopuszcza możliwość zarejestrowania w serwisie maksymalnie pięć osób z jednego gospodarstwa domowego.
 7. Pozytywne zakończenie procesu Rejestracji skutkuje przesłaniem potwierdzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Potwierdzenie zawiera link, którym Użytkownik dokonuje aktywacji Konta.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta na Odlotek.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Riveline Corporation za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na Odlotek.pl.
 9. Każdy Użytkownik serwisu winien respektować wszelkie postanowienia regulaminu, jak również ogólnie przyjęte normy i zasady współżycia społecznego.
 10. Niepełne wypełnienie formularza rejestracyjnego nie prowadzi do rejestracji.
 11. Każdy Użytkownik jest uprawniony do posiadania wyłącznie jednego konta w serwisie.
 12. Serwis oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawdą lub niewłaściwe dane osobowe podane przez Użytkownika.
 13. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uzupełnieniego go o swoje dane teleadresowe jest niezbędne do wzięcia udziału w loterii. Zmiana danych teleadresowych przez Użytkownika jest możliwa tylko wtedy, gdy nie bierze on udziału w żadnej loterii.
 14. Każdy zarejestrowany Użytkownik poprzez rejestrację zawiera umowę usługową z Riveline Corporation, której ramowe warunki stanowią część niniejszego regulaminu.

Art. IV: Usuwanie, blokowanie konta Użytkownika

 1. Riveline Corporation zastrzega sobie prawo do usuwania kont Użytkowników naruszających w rażący sposób którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Riveline Corporation zastrzega sobie prawo do zablokowania i odejmowania punktów z konta Użytkownika, który działa na szkodę Odlotek.pl lub osób trzecich, jak również którego działania są sprzeczne zasadami prawidłowe go korzystania z Odlotek.pl, w szczególności gdy:
  1. Użytkownik podał przy rejestracji nieprawdziwe dane.
  2. Użytkownik korzysta z serwisu w sposób nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie, Zasadach gry i FAQ.
  3. Użytkownik korzysta z serwisu Odlotek.pl przy użyciu nieautoryzowanych programów, skryptów.
  4. Użytkownik wykorzystuje luki systemowe dla własnych korzyści.
  5. Czas zablokowania konta Użytkownika uzależniony jest od weryfikacji przez Riveline Corporation m.in. danej szkody, celowości działania Użytkownika.

Art. V: Zasady działania serwisu

 1. Z serwisu Odlotek.pl mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy.
 2. Korzystanie z serwisu polega na zbieraniu punktów i zarządzaniu nimi. Posiadanie punktów uprawnia do udziału w loteriach lub wymiany ich na nagrody na zasadach określonych w art. 7.
 3. Punkty w loterii Odlotek.pl są odpowiednikiem losów. 1 los jest równy 1 punktowi. Los może być wykorzystany w dowolnej loterii.
 4. Punkty przyznawane są za:
  1. zarejestrowanie na stronie Odlotek.pl. (20 punktów, przyznawanych jednorazowo);
  2. codzienne logowanie się na stronie Odlotka (10 punktów, przyznawanych za każde zalogowanie; powtórne zalogowanie w tym samym dniu nie jest premiowane);
  3. zalogowanie się na stronie Odlotek.pl w trakcie Happy Hour (15 punktów, gdy informacja o Happy Hour została podana wcześniej w serwisie; 25 punktów w trakcie Happy Hour utajnionej, wybieranej losowo; punkty przyznawane są jednorazowo w trakcie Happy Hour);
  4. polecenie serwisu Odlotek innemu Użytkownikowi (30 punktów, przyznawanych za każdego Użytkownika, który zarejestruje się na stronie Odlotek.pl dzięki Twojej rekomendacji i zostanie pozytywnie zweryfikowany przez pracowników serwisu);
  5. pozostawienie na stronie Odlotka komentarza po wygraniu losowania w wybranej loterii (30 punktów, przyznawanych za jeden komentarz);
  6. udział w grach Odotka;
  7. odgadywanie kodów premiowych;
  8. inne działania, o których Użytkownicy informowani są na blogu Odlotka, nieoficjalnych forach, w serwisach społecznościowych i innych platformach komunikacji serwisu z Użytkownikami.
 5. Serwis oferuje także możliwość wymiany wygranej w loterii nagrody na odpowiednią liczbę punktów. Wartość nagrody określana w punktach jest podawana z chwilą rozpoczęcia loterii.

Art. VI: Losowanie i loteria

 1. Loteria rozpoczyna się z chwilą opublikowania jej na stronach serwisu. Od tego momentu użytkownicy mają możliwość wykorzystania posiadanych losów w poszczególnych, wybranych przez siebie losowaniach.
 2. Minimalną stawką w każdej loterii Odlotek.pl jest 10 losów.
 3. Odlotek.pl organizuje dwa rodzaje loterii: o ograniczonej liczbie losów i ograniczone czasowo.
 4. W loterii może wziąć udział każdy Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny i uzupełnił swoje dane teleadresowe w zakładce "Moje dane". 
 5. Serwis nie prowadzi edycji danych teleadresowych Użytkowników.
 6. W jednej loterii może wziąć udział maksymalnie dwoje Użytkowników serwisu z jednego gospodarstwa domowego. 
 7. Rozpoczęcie losowania w loterii o ograniczonej liczbie losów odbywa się z chwilą, gdy w loterii bierze udział określona wcześniej liczba losów. Wymagana liczba losów jest określana każdorazowo w każdej loterii z tej kategorii.
 8. Rozpoczęcie losowania w loterii ograniczonej czasowo odbędzie się po upływie określonego wcześniej czasu. Czas trwania loterii jest każdorazowo określany z chwilą rozpoczęcia danej loterii z tej kategorii.
 9. Liczba losów, które gracz może wykorzystać w jednej loterii o określonej liczbie losów, jest ograniczona i wynosi 3% łącznej wartości nagrody określonej w punktach. Maksymalna liczba losów, którą Użytkownik może wykorzystać w każdej loterii, jest podawana w informacji o nagrodzie.
 10. Liczba losów, które gracz może wykorzystać w jednej loterii ograniczonej czasowo, jest nieograniczona.
 11. W serwisie zastosowany jest mechanizm losowego wyboru zwycięzcy. Zwycięzca wyłania ny jest przy użyciu funkcji mt_rand, która losuje z tablicy ofert.
 12. Za zwycięzcę losowania należy uważać Użytkownika, którego nick zostanie wyświetlony w polu "Wygrał". Zastosowana w serwisie wizualizacja jest jedynie sztucznym obrazowaniem losowania, nie zaś samym losowaniem.
 13. W żadnym momencie zarejestrowany Użytkownik nie ma możliwości wycofania wykorzystanych w loteriach losów.
 14. Wygrywającym loterię jest ten zarejestrowany Użytkownik, którego login zostanie wyłoniony podczas losowania.
 15. Wygrywający loterię otrzymuje prawo do zakupu towaru będącego przedmiotem loterii w specjalnej cenie wynoszącej jeden złoty dwadzieścia dwa grosze brutto, płatne po otrzymaniu przesyłki, lub wymiany go punkty, których liczba określona jest na początku loterii. Zwycięzca loterii zostaje automatycznie powiadomiony o wygranej e-mailem po zakończeniu losowania oraz w profilu Użytkownika. Wygrywający jest zobowiązany do potwierdzenia wygranej i wyboru nagrody lub wymiany jej na punkty w ciągu 28 dni od zakończenia loterii. W przypadku nieuiszczenia przez Zwycięzcę opłaty za zakup towaru, opłatę tę w Jego imieniu wniesie firma Riveline Corporation na mocy porozumienia pomiędzy Openzone Sp. z o.o. a firmą Riveline Corporation. W wyniku tej umowy wierzytelność Zwycięzcy zostanie uregulowana w jego imieniu, za jego zgodą. Wygrywający może wybrać również opcję rezygnacji z zakupu towaru w specjalnej cenie, jak i zrezygnować z wymiany nagrody na punkty. Po upływie terminu 28 dni od zakończenia loterii wygrana zostanie anulowana, a Wygrywający utraci prawo do nagrody lub wymiany jej na punkty.
 16. Wygrywający zostanie powiadomiony e-mailem o wygranej: po zakończeniu loterii, po upływie tygodnia od jej zakończenia oraz po upływie 3 tygodni od jej zakończenia.
 17. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia loterii oraz po potwierdzeniu wygranej i podjęciu decyzji o formie realizacji przez Zwycięzcę losowania w panelu Użytkownika.
 18. Nagroda nie zostanie wysłana do Użytkownika, jeśli podane przez niego dane teleadresowe będą niewystarczające lub nieprawdłowe.
 19. Użytkownik może jednocześnie uczestniczyć w nieograniczonej liczbie loterii, a serwis nie ogranicza w żaden sposób liczby loterii, w jakich Użytkownik może być wygrywającym loterię.

Art. VII: Aukcje

 1. Posiadanie punktów uprawnia Użytkownika do udziału w aukcjach. Uczestnikami aukcji mogą być tylko Użytkownicy serwisu Odlotek.pl.
 2. Udział w aukcji polega na oferowaniu najwyższej kwoty punktowej za nagrodę będącą przedmiotem transakcji (tzw. podbicia). Po zatwierdzeniu oferty z konta Uczestnika aukcji zostaje automatycznie pobrana kwota punktowa, którą zadeklarował w swojej ofercie. Zatwierdzenie oferty następuje po naciśnięciu przycisku „Licytuj”. Po zatwierdzeniu oferty nie ma możliwości jej wycofania.
 3. Każde podbicie przedłuża aukcję o czas określony w jej opisie.
 4. Aukcję wygrywa Użytkownika, który po upywie określonego czasu jej trwania zaoferował najwyższą kwotę punktową. Pozostali Uczestnicy otrzymają zwrot punktów, które przeznaczyli na aukcję. Punkty za podbicia nie podlegają zwrotowi.

Art. VIII: TotoOdlotek

 1. Serwis Odlotek.pl jest organizatorem loterii TotoOdlotek, w której można wygrać punkty do wykorzystania w innych loteriach Odlotek.pl lub wymiany na nagrody z puli nagród, na zasadach określonych w art. 7.
 2. Prawo udziału w loterii TotoOdlotek ma każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu Odlotek.pl. 
 3. Udział w loterii TotoOdlotek polega na wytypowaniu 6 liczb z zakresu od 1 do 49. Wytypowanie 6 liczb oznacza wypełnieniego jednego kuponu. Nie istanieje żaden limit na liczbę kuponów, które może wypełnić Użytkownik. 
 4. Wypełnienie jednego kuponu oznacza odjęcie 5 punktów z konta Użytkownika.
 5. Wypełniony przez Użytkownika kupon weźmie automatycznie udział w najbliższym losowaniu loterii TotoOdlotek.
 6. Losowania w loterii TotoOdlotek odbywają się codziennie o godzinie 12:30.
 7. Każdy wypełniony przez Użytkownika kupon zostanie wykorzystany tylko w jednej loterii TotoOdlotek.
 8. Wygranymi w loterii TotoOdlotek są pule punktów, przyznawane zależnie od ilości trafień na kuponie. Wysokość wygranej w żaden sposób nie jest uzależniona od ilości uczestników losowania ani ilości losów biorących udział w losowaniu.
 9. W loterii TotoOdlotek ustala się następujące wygrane: za 6 trafnie wytypowanych liczb - co najmniej 100 000 punktów, za 5 trafnie wytypowanych liczb - 5000 punktów, za 4 trafnie wytypowane liczby - 500 punktów, za 3 trafnie wytypowane liczby - 100 punktów, za 2 trafnie wytypowane liczby - 10 punktów.
 10. Kwota punktów przeznaczonych na wygraną za 6 trafnie wytypowanych liczb będzie ustalana każdorazowo przez serwis Odlotek.pl. Informacja o kwocie wygranej w loterii będzie podawana na stronie serwisu, jednak wygrana będzie wynosić co najmniej 100 000 punktów.
 11. Kwoty punktów przeznaczonych na punkty wygrane w loterii TotoOdlotek będą przelewane na konta wygrywających automatycznie po zakończeniu losowania.

Art. IX: Prawo udziału w loterii

 1. Prawo udziału w loterii przysługuje każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi posiadającemu przynajmniej 10 losów.
 2. Zarejestrowany Użytkownik nie ma prawa do jakiejkolwiek wymiany posiadanych punktów na pieniądze. Punkty mogą zostać wykorzystane wyłącznie do udziału w loterii lub wymiany na nagrody z puli nagród, według zasad określonych w art. 7.

Art. X: Przedmiot loterii i aukcji

 1. Przedmiotem loterii lub aukcji mogą być rzeczy lub usługi.
 2. Serwis oświadcza, że wyłączne prawo własności do towarów i usług będących przedmiotem losowania posiadają partnerzy serwisu. Przedmiot loterii może różnić się od prezentowanych ilustracji, co jest spowodowane między innymi różnymi sposobami wyświetlania kolorów przez różne urządzenia, przy użyciu jakich można korzystać z serwisu, wykorzystaniem ilustracji poglądowych w serwisie, zmianami technologicznymi dokonywanymi przez producentów oraz innymi podobnymi czynnikami.
 3. W wyniku losowania lub wygranej w aukcji Użytkownik otrzymuje prawo do opcji zakupu towaru za cenę wynoszącą jeden złoty dwadzieścia dwa grosze brutto, płatne po otrzymaniu przesyłki. W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika opłaty za zakup towaru, opłatę tą w jego imieniu wniesie firma Riveline Corporation na mocy porozumienia pomiędzy Openzone Sp. z o.o. a firmą Riveline Corporation. W wyniku tej umowy wierzytelność Użytkownika zostanie uregulowana w jego imieniu, za jego zgodą.
 4. Wraz z wygraną lub wymienioną za punkty nagrodą Użytkownik otrzymuje paragon zakupu towaru o wartości 1,22 zł. Należność powinna zostać wpłacona po otrzymaniu nagrody, na następujące konto firmy OpenZone Sp. z o.o.: Lukas Bank SA 74194010763072829500000000. W przypadku nieuiszczenia przez Zwycięzcę opłaty za zakup towaru, opłatę tę w jego imieniu wniesie firma Riveline Corporation na mocy porozumienia pomiędzy Openzone Sp. z o.o. a firmą Riveline Corporation. W wyniku tej umowy wierzytelność Zwycięzcy zostanie uregulowana w jego imieniu, za jego zgodą.

Art. XI: Dostawa i gwarancje

 1. Firma OpenZone Sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczenia towaru na koszt własny w przeciągu 30 dni roboczych od momentu zakończenia loterii i wyboru nagrody przez Użytkownika. Dostawa realizowana za pośrednictwem jednej z firm kurierskich lub poczty polskiej. Dostawa przedmiotów niematerialnych nastąpi za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy z winy adresata, ponowne wysłanie nagrody jest nie możliwe.
 3. Dostawa realizowana jest zgodnie z zasadami oraz warunkami dostawy firmy spedycyjnej.
 4. Serwis oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by dostawy przebiegały sprawnie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub problemy z dostawą wynikłe podczas dostawy z winy wygrywającego loterię bądź firmy kurierskiej.
 5. Firma OpenZone Sp. z o.o. udziela gwarancji na przedmioty dostarczone Odbiorcy. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowane przedmioty na własny koszt pod adres: 00-094 Warszawa, ul. Wierzbowa 9/11. Koszty odesłania przedmiotu spoczywają na firmie Openzone Sp. z o.o., jedynie w przypadku uzasadnionej reklamacji. Przedmioty posiadające gwarancje fabryczne należy reklamować w punktach określonych w gwarancji fabrycznej. 
 6. Okres gwarancyjny towaru jest określony przez jego producenta w karcie gwarancyjnej.

Art. XII: Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadkach, gdy:
  1. nie otrzyma wygranej nagrody w ciągu 90 dni od wygrania loterii;
  2. otrzymana nagroda będzie uszkodzona, niepełna lub inna od nagrody opisywanej przez serwis Odlotek.pl;
  3. loteria lub losowanie odbędą się na zasadach niezgodnych z regulaminem.
 3. Warunkiem spełnienia reklamacji jest dostarczenie towaru na własny koszt reklamującego do siedziby firmy OpenZone Sp. z o.o., mieszczącej się pod adresem: ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa, wraz z kartą gwarancyjną (jeżeli została dołączona do towaru) oraz paragonem zakupu o wartości jednego złotego dwadziestu dwu groszy brutto.
 4. Odstąpienie od umowy powinno zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną i przesłane na adres kontaktowy podany w dziale „Kontakt” na portalu.

Art. XIII: Postanowienia końcowe

 1. Serwis oświadcza, że będzie dążyć we wszelkich sporach do rozwiązań polubownych, a dopiero w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, strony zgadzają się na skierowanie postępowania pod osąd sadu arbitrażowego lub właściwego ze względu na siedzibę spółki sądu cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronach internetowych serwisu.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronach internetowych serwisu.
 4. Brak akceptacji zmian regulaminu będzie poczytywany za odstąpienie od umowy przez Użytkownika w myśl Art. VIII oraz innych postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Adres Riveline Corporation do korespondencji: Riveline Corporation, 405 Lexington Avenue, Chrysler Building 25th & 26th Floor, New York City, New York 10174, United States.
Aktywność użytkowników