Akcje

Konkurs „Odlotek na YouTube”

Konkurs polega na wykonaniu za pomocą dowolnej techniki krótkiego filmu w jakikolwiek sposób związanego z Odlotkiem. Następnie film musi zostać opublikowany w serwisie YouTube, a prowadzący do niego link zamieszczony pod wpisem "Konkurs <<Odlotek na YouTube>>". Filmy będą nagradzane punktami Odlotka (od 0 do 5000).

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może zostać, najkrócej mówiąc, każdy: osoby będące lub nie będące Użytkownikami Odlotka oraz pełnoletnie lub niepełnoletnie (warunek: osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę prawnego opiekuna).

Prace indywidualne i zespołowe

Jedna osoba może zgłosić do konkursu dowolną liczbę filmów, a każdy z nich zostanie oceniony i nagrodzony osobno. Dopuszczamy również filmy wykonane przez więcej niż jedną osobę – wówczas nagroda zostanie podzielona między wszystkich twórców filmu.

Termin konkursu

Konkurs trwa od 01.04.2010 i jest bezterminowy.

Warunki stawiane pracom konkursowym

Aby film został zaklasyfikowany do konkursu, musi spełnić wszystkie następujące warunki:

 • musi zawierać w tytule słowo „Odlotek” oraz nick Użytkownika w Odlotek.pl;
 • musi być w jakikolwiek sposób związany z serwisem Odlotek.pl;
 • nie może być krótszy niż 60 sekund ani dłuższy niż 10 minut;
 • może być nakręcony dowolną techniką;
 • nie może łamać praw autorskich ani żadnych innych praw osób trzecich (np. nie może zawierać podkładu muzycznego będącego utworem lub fragmentem utworu danego artysty bez jego zgody);
 • nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • nie może zawierać treści pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie;
 • nie może w żaden sposób naruszać regulaminu konkursowego.

Jakie filmy mają szansę dostać się do finału?

Przy nagradzaniu filmów będziemy brać pod uwagę Waszą pomysłowość, oryginalność, poczucie humoru oraz walory artystyczne filmu. Celowo nie podajemy Wam żadnego gotowego wzorca, nie chcąc w żaden sposób ograniczać Waszej inwencji – zaskoczcie nas!

 

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na wykonanie filmu dotyczącego serwisu Odlotek.pl, zwanego dalej „Serwisem”, oraz warunki uczestnictwa w konkursie, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Celem Konkursu jest wykonanie filmu związanego z serwisem Odlotek.pl, nawiązującego do charakteru Serwisu, wykorzystującego postać Odlotka lub spełniającego rolę informacyjną lub promocyjną Serwisu.

3. Organizatorem Konkursu jest OpenZone Sp. z o.o. Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres e-mail odlotek@odlotek.pl.

4. Konkurs nie ma żadnych ograniczeń czasowych.

II. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18. rok życia. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

2. Filmy mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Film konkursowy może zostać wykonany dowolną techniką.

4. Film konkursowy musi spełniać następujące kryteria:

 • być tematycznie związany z serwisem Odlotek.pl;
 • mieścić się w przedziale czasowym 1-10 minut;
 • charakteryzować się walorami artystycznymi i merytorycznymi oraz oryginalnością;
 • nie łamać praw autorskich ani żadnych innych praw osób trzecich;
 • nie naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • nie zawierać treści pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznanych powszechnie za naganne moralnie.

6. Liczba filmów, które może zgłosić do Konkursu jeden Użytkownik lub grupa Użytkowników, jest nieograniczona.

7. Organizator rezerwuje sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu w przypadku łamania regulaminu.

III. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są kody premiowe o wartości od 0 do 5000 punktów, do wykorzystania w serwisie Odlotek.pl.

2. Wartość kodu premiowego będzie każdorazowo określana przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą pracownicy Zespołu Odlotek.pl.

3. Wartość nagrody będzie określana wedle następujących kryteriów:

 • wartość artystyczna filmu,
 • wartość informacyjna/promocyjna filmu,
 • oryginalność pomysłu,
 • oryginalność realizacji.

IV. Prawo własności i prawo wykorzystania filmów

1. Organizator rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do Autorów filmów konkursowych i/lub nagrodzonych kodami premiowymi z propozycją zakupu majątkowych praw autorskich do filmów. W przypadku wyrażenia zgody przez Autorów zostanie podpisana umowa, której warunki będą negocjowane indywidualnie. Podpisanie umowy będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora filmów konkursowych dla potrzeb serwisu Odlotek.pl na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do:

 • wyłącznego używania i wykorzystania filmów konkursowych we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej,
 • utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonych filmów wszelkimi technikami graficznymi,
 • zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu nagrodzonych filmów na nośnikach elektronicznych,
 • publicznego wystawiania i wyświetlania nagrodzonych filmów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
 • nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
 • wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem nagrodzonych filmów,
 • wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia nagrodzonych filmów w Internecie,
 • publicznego wystawiania nagrodzonych filmów, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zlecenia Autorom filmó nagrodzonych ewentualnych modyfikacji zwycięskich projektów, z poszanowaniem oryginalnej formy.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że filmy zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

2. Autorzy filmów wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronie internetowej Organizatora.

4. Autor filmu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniony projekt naruszał prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora.

6. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

7. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

Aktywność użytkowników